GLBasic Benutzerhandbuch

Main sections

BOUNDS()

n% = BOUNDS(feld#$[], ndim%)Gibt die mit DIM angegebenen Feldgrößen für die gewünschte Dimension wieder.
Verkürzend kann man LEN(feld#$[]) statt BOUNDS(feld#$[], 0) verwenden.


// BOUNDS()

DIM a[5][7]

PRINT BOUNDS(a[], 0), 0, 100 // = 5
PRINT LEN(a[]), 0, 120 // = 5 wie oben
PRINT BOUNDS(a[], 1), 0, 140 // = 7
SHOWSCREEN
MOUSEWAIT

See also...